10. klasse på efterskolen.

10. klasse - obligatoriske fag

  • Dansk (FP10)
  • Matematik (FP10)
  • Engelsk (FP10)
  • Foredrag
  • Gymnastik
  • Sangtime

I parentes står FP10 for folkeskolens 10. klasses prøve.

Selvom man ikke tidligere har modtaget undervisning i tysk og fysik, kan man godt deltage i disse fag. Vi opfordrer meget til, at du i 10. klasse også har disse fag.

Computeren er en naturlig integreret del af undervisningen, så du kan med fordel medbringe egen bærbar pc. I alle vore undervisningslokaler kan du tilsluttes skolens netværk.

Vi forventer, at du har lyst til at lære, er velforberedt, engageret og deltager aktivt i timerne. Du har altid mulighed for at få lærerhjælp til lektierne.


Specialundervisning - primært i vores klasse 10 E.

Optagelse:

For at kunne modtage specialundervisning skal man, sammen med indmeldelsen, indsende en PPR-udtalelse. Denne PPR-udtalelse skal være stilet til Ringe Efterskole og bl.a. indeholde en anbefaling af specialundervisning og en udtalelse om elevens niveau i dansk og regning/matematik. Vi kan kun optage et begrænset antal special-undervisningselever pr. skoleår.

Mål:

Det er vigtigt for os at eleverne gennem undervisningen suppleret med efterskolelivet som sådan, oplever at de er ligeværdige og værdifulde aktører i skolefælleskabet på trods af deres faglige vanskeligheder.
Eleverne skal gøres bevidst om at de er alm. unge, som blot har sværere ved nogle ting end andre jævnaldrende og at de gennem accepten, får overskud til at fokusere på det de kan og derved også gennem opholdet vil kunne finde hjælp og støtte til livet efter efterskolen.

Metoder:
Vi har stor fokus på at skabe et trygt og tillidsskabende undervisningsmiljø til gavn for elevernes personlige udvikling, og derved opnå en tro på, at de vil kunne gennemgå en udvikling til støtte for deres faglige formåen.
Specialundervisningen tilrettelægges ud fra elevernes måde at lære på samt deres faglige niveau. Der er mellem 8-14 elever i klassen..
Generelt vil det tilstræbes, at elevernes faglige stof følger 9. klassetrin, dog med visse modifikationer i forhold til den enkelte elevs faglige forkundskaber, mens det almendannende indhold søges at matche alderssvarende udfordringer. Der vil blive arbejdet med it-hjælpeprogrammer såsom CD-ord.

Specialundervisning i dansk består hovedsagelig af stavetræning og læsetræning, samtidig med at eleverne bliver forberedt til at gå til folkeskolens afgangseksamen.

Specialundervisning i regning/matematik beskæftiger sig hovedsagelig med de fire regningsarter. Der udover arbejdes med talforståelse. Dette foregår bl.a. ved at løse opgaver, der tager udgangspunkt i de ting, vi omgiver os med i vores hverdag.

Specialundervisningen i engelsk tager udgangspunkt i det helt fundamentale – nemlig at skabe tryghed og tro på egen progression. Eleverne oplever en meget intensiv engelskundervisning med op til 7 lektioner om ugen, hvor undervisningen møntes på den enkeltes niveau og forudsætninger. Ingen kan ”gemme” sig – alle kommer til orde. Der lægges især vægt på det mundtlige engelsk, men også grundlæggende grammatik behandles samt helt basale sprogkundskaber, som ikke er kommet på plads i den forudgående skolegang. Målet er enkelt: eleverne får en oplevelse af at mestre opgaven og leve op til kravene i stedet for det modsatte, hvilket giver en vældig motivation for fortsat læring.

Specialklassen - 10 E oprettes under forudsætning af at der er nok tilmeldinger. Ring og hør nærmere.

Ny elev? Ring og få en rundvisning.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram